Karel Machovec: Lepší ČSSD je nutná

Je lepší ČSSD možná?
Nejen to, lepší ČSSD je nutná!

To, co v současné době probíhá je zásadním bojem o budoucí charakter sociální demokracie a
tedy, aniž bych to chtěl jakkoli zveličovat, i o charakter budoucí politické soutěže v České
republice vůbec. Pokud v tomto boji ČSSD podlehne, pak zapomeňme na cokoliv z toho, co
nazýváme sociálním státem.
V současné době už nejde o klasický střet mezi levicí a pravicí, ale o střet se stranami, které
nejsou reprezentanty žádných idejí, vizí, myšlenek a programů, ale pouze byznysových zájmů a
plánů jednotlivých oligarchů nebo celých podnikatelských skupin, které chtějí formovat náš život
k obrazu, ale hlavně, k prospěchu svému.
V tomto prostředí již nebudou vznikat myšlenkové a programové koalice, ale především tzv.
distribuční koalice, jejichž hlavním cílem bude vysávání veřejných rozpočtů za účelem tvorby
privátního zisku a nikoli veřejného blaha. Veřejné blaho, veřejný zájem jsou pouze někdy, a to
nahodile vedlejším produktem jejich kampaní, kdy potřebují oslovit respektive podvést voliče.
Tomu musí sociální demokracie zabránit, ale tento boj nemůže vybojovat sama, ale pouze ve
spolupráci s politickými stranami, které mají obdobné politické smýšlení, programové cíle a
bezpodmínečně respektují demokratické principy a postupy.
Můžeme se v jednotlivostech lišit, ale musíme mít shodu v základních principech a hledat cesty
k překlenutí případných rozdílů, a to nejenom na politické scéně, ale především v celé společnosti,
která je dnes téměř nesmiřitelně rozdělena.
ČSSD by se měla stát mostem k překonání hlubokého rozdělení společnosti v důsledku rozporů,
které jsou dané především rozdělením na zdánlivé vítěze a zdánlivé poražené globalizačního
procesu.
Faktem ale je, že opravdových vítězů globalizace je velmi málo, a boj a mnohdy nesmiřitelné
názorové rozpory probíhají v zásadě mezi dnešními již poraženými a dnešními zdánlivými vítězi.
Jenomže dnešní vítězové jsou pouze budoucími poraženými, jenom si to ještě nepřipouštějí
Musíme pochopit příčiny současného stavu a mít respekt k obavám dnešních poražených, sladit je
s očekáváním dnešních zdánlivých vítězů a formulovat novou společenskou vizi založenou na
solidaritě, odstraňování společenských a sociálních nerovností, enviromentální odpovědnosti a
překonávání negativních následků globalizace (pandemii COVIDu lze mezi ně bez váhání
započítat).
Jenom tak budeme schopni být lepší sociální demokracií, lepší ČSSD.

ČSSD by se proto měla orientovat především:

Na otevřenou celospolečenskou i vnitrostranickou diskusi o nové společenské vizi
a o budoucím směřování a ideové orientaci strany. Její výsledky jsou zásadní pro
formulování moderní levicové společenské vize a tím i pro přežití levicového
sociálnědemokratického paradigmatu pod historickou značkou ČSSD.

Svoje programové vize, cíle a projekty by neměla ČSSD poměřovat pouze
názorem členské základny, ale podrobit je širší veřejné diskusi a kritice a s pomocí
této pravidelné a otevřené komunikace postupně obnovovat a rozšiřovat skupinu
svých sympatizantů a voličů.
V rámci této diskuse bychom měli především důkladně prověřit a popřípadě
redefinovat základní sociálně demokratické principy, které by měly tvořit
základní a nepřekročitelné programové mantinely pro moderní levicovou stranu.
Pro ČSSD by měl být zásadním politickým programem v budoucnosti především
boj s nerovností, a to nikoli pouze sociální. Ostatně sociální demokracie historicky
vždy spojovala otázky sociální s otázkami společenské rovnosti a demokracie.
Není možné, aby se v současné době staly sociálně a ekonomicky ohroženým
druhem zaměstnanci, živnostníci, malí a střední podnikatelé, kteří jsou víceméně
svými zaměstnanci, rodiny s dětmi a samoživitelé. Není možné, aby tyto rodiny
byly ohrožovány nečekanými výpadky příjmu nebo jednorázovými nečekanými
výdaji.
Nemůžeme déle tolerovat stav neprostupnosti společenských struktur, kdy
rodinný původ a sociální status automaticky replikují podobný stav i pro děti
zejména díky nedostupnosti kvalitního vzdělání a možností ho absolvovat bez
ekonomických starostí.
Tento neuspokojivý stav je navíc v současné zesilován hlubokou ekonomickou
krizí v důsledku pandemie COVID, jejíž důsledky dopadají především na
nízkopříjmové skupiny, ale začínají postupně negativně ohrožovat i střední třídu.
Není možné, aby ČSSD tolerovala stav, kdy v ekonomicky nejbohatší době, byť
ohrožené současnou krizí, stále existují rodiny a samoživitelé s malými dětmi bez
důstojného bydlení, mnohdy mimo sociální systém podpory a s omezeným
přístupem ke kvalitnímu vzdělání.
Intenzívně se zabývat problematikou znevýhodněných skupin, prostě stát se
v širším slova smyslu znovu důvěryhodným ochráncem všech skupin „ponížených
a uražených“ včetně střední třídy na kterou už důsledky globalizace (pandemii
COVID lze mezi ty důsledky jednoznačně zahrnout) dopadají nebo v budoucnu
také těžce dopadnou.
Současný stav vytváří podmíněně zadluženou generaci, která je nucena řešit
bydlení a další životní potřeby dlouhodobým zadlužením, čelí existenčním
ekonomickým problémům v případě založení rodiny, kdy vypadne jeden příjem,
nebo důsledkům ekonomických krizí. ČSSD musí být připravena řešit systémově
jejich problémy zejména v těch případech, kdy by mohlo dojít ke ztrátě bydlení.
Vyšší podporu pro rodiny s dětmi, samoživitele, zapojit zpátky do ekonomiky lidi
postižené exekucemi, a jejich alespoň částečné oddlužení, zejména u rodin s dětmi.

Zrušení institutu soukromých exekutorů, nahrazení státem garantovaným
systémem vymáhání pohledávek, omezení výše odměny exekutorů a „trestných“
úroků a dalších sankcí. Připravit oddlužení minimálně v rozsahu samoživitelů
s dětmi a rodin s dětmi.
Zásadní důraz na kvalitu a dostupnost vzdělání, odstranění jakýchkoli nerovností
v přístupu, odstranit sociální segregaci ve vzdělávacím procesu na kterou
poukázal lock-down ve školství a který zcela jasně odhalil nerovnosti způsobené
nedostupností počítačů a tabletů s kvalitním datovým připojením.
Zároveň při tom respektovat zásadu, že každé právo sebou nese i odpovídající
míru povinností.

K tomu, aby toho ČSSD byla jako politická strana schopna, musí začít u sebe a musí se
zabývat:

Důslednou vnitrostranickou demokratizací, odstraněním nadměrné kumulace
funkcí, rozšířením stranické reprezentace, a s tím spojenou personální obnovou
ČSSD, která bude založena na morálce a odbornosti, nikoli na schopnosti
manipulovat stranickými orgány.
Obnovením otevřené programové a politické diskuse včetně vytvoření digitální
komunikační platformy. Obnovením politiky respektovaného odborného zázemí a
vytvoření podmínek pro jejich efektivní práci.
Vypracováním nového moderního dlouhodobého programu reflektujícím
současné změny společenského paradigmatu s důrazem na trvale udržitelnou
kvalitu života, řešení závažných dopadů globalizačních změn, jak sociálních, tak
enviromentálních, a sociální a ekonomickou nerovností.
Změnou stanov, vyřazením vnitrostranických personálních filtrů a otevřením
strany, obnovením ÚVV jako nejvyššího orgánu mezi sjezdy s reprezentativním
zapojením členské základny.
Reorganizace strany směrem k vyšší efektivitě politické práce, jasný kariérní řád
a morální kodex členů strany.
Ekonomická stabilizace strany.
Vytvořením oddělení profesionálního politického marketingu a komunikační
strategie, přípravou a organizací profesionálně volební kampaně, a to včetně
řešení problematiky komunikace na sociálních sítích.
Moderní analytické oddělení, které bude schopno sledovat a vyhodnocovat
dopady této komunikace a cíleně usměrňovat volební kampaň s použitím
moderních metod a sociologických průzkumů.